Prezentare Instituție

Principalele obiecte de activitate:

Gospodarirea unitară, durabilă a resurselor de apă de suprafaţă si subterană si protecţia acestora împotriva epuizării si degradării, precum si repartiţia raţională si echilibrată a acestor resurse;

Administrarea, exploatarea si intreţinerea infrastructurii Sistemului naţional de gospodarire a apelor, întreţinerii cursurilor de apă, lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor, aflată în administrarea sa;

Administrarea, exploatarea si intreţinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor si balţilor, în starea lor naturală sau amenajată, a zonelor umede si a celor protejate, aflate în patrimoniu;

Administrarea, exploatarea si întreţinerea infrastructurii Sistemului bazinal Olt de veghe hidrologică si hidrogeologică;

Administrarea, exploatarea si întreţinerea Sistemului bazinal Olt de supraveghere a calităţii resurselor de apă; – supravegherea calităţii resurselor de apă de suprafaţă si subterană, de prevenire si avertizare în caz de poluări accidentale;

Administrarea, exploatarea si întreţinerea Sistemului bazinal Olt de supraveghere cantitativă a resurselor de apă din administrare;

Realizarea sistemului informatic si de telecomunicaţii în unităţile sistemului de gospodărire a apelor; elaborarea de produse software în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei si hidrogeologiei;

Asigurarea funcţiilor de operator unic pentru resursele de apă de suprafaţă naturale sau amenajate din b.h.Olt, indiferent de detinatorul cu orice titlu al amenajării, si pentru resursele de apă subterane, indiferent de natură lor si a instalaţiilor aferente, cu potenţialele lor naturale, cu excepţia resurselor acvatice vii, în condiţiile legii, cu excepţia celor prevazute expres în reglementările specifice în vigoare;

Alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apa de suprafata si subterane din b.h.Olt în toate formele sale de utilizare, cu potentialele lor naturale, cu exceptia resurselor acvatice vii, pe bază de abonamente, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

Apararea impotriva inundatiilor prin lucrarile de gospodarire a apelor aflate în administrarea sa si gestionarea stocului de materiale si mijloace specifice de aparare impotriva inundatiilor;

Intretinerea si exploatarea lucrarilor de gospodarire a apelor din domeniul public al statului, cu rol de aparare impotriva inundatiilor, aflate în administrare;

Avizarea si autorizarea din punct de vedere al gospodaririi apelor a lucrarilor si activitatilor ce se executa pe ape sau au legatura cu apele din b.h.Olt;

Instruirea si perfectionarea personalului din domeniul gospodaririi apelor în centrele proprii de formare profesionala si/sau în colaborare cu alte institutii specializate;

Realizarea de anuare, sinteze, studii, proiecte, instructiuni, monografii si tiparituri în domeniul apelor;

Elaborarea schemei directoare de amenajare si management a bazinului hidrografic Olt;

Implementarea directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor;

Îndeplinirea angajamentelor luate de statul român prin A.N. ”Apele Române” privind acordurile și convențiile internaționale din domeniul apelor.

ACTIVITATEA INSTITUȚIEI

Select Language »