ANUNŢ DE PARTICIPARE

la licitația publică cu ofertă în plic închis din data de 03.08.2023

 

 1. Informaţii generale: Administrația Națională ”Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea,  cod fiscal RO 23730128; telefon:0250/ 739.881; fax:0250/738.255.
 2. Obiectul si durata închirierii : închiriere suprafețe de teren situate în albii minore pentru o durată de 2 ani.
 3. Condiţiile de participare: sunt precizate la punctul 8 din caietul de sarcini.

La licitație poate participa orice persoană fizică sau juridică de drept privat, română sau străină, care depune o singură ofertă, cumpără caietul de sarcini și constituie garanția de participare.

 1. Cuantumul garanţiei de participare: 10% din valoarea minimă a chiriei anuale, constituită cu ordin de plată în contul RO86 TREZ 6715 005X XX00 3809, C.U.I. 18264803 sau prin scrisoare de garanţie bancară în favoarea Administraţiei Bazinale de Apă Olt Rm. Vâlcea.
 2. Descrierea succintă a bunului imobil ce urmează a fi închiriat: terenuri situate în albia minoră a râului Olt pe raza județului Brașov, bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea A.N. “APELE ROMÂNE”– Administraţia Bazinală de Apă Olt, pentru înlăturarea materialului aluvionar care a contribuit la colmatarea albiei minore , conform H.G.183/10.03.2020, H.G.483/21.04.2021, poziția nr. 137^10, H.G.781/10.09.2020 poziția nr.137^3 și O.U.G. 57/03.07.2019, art.332-333.
 3. Licitația va avea loc în data de 03.08.2023 pentru următoarele suprafețe de teren situate în albia minoră a râului Olt:

– 3.600 mp, teren albie minoră a râului Olt, Loc. Hărman, jud Brașov (C.F.nr.110758 – U.A.T.Hărman);

– 12.600 mp, teren albie minoră a râului Olt, Loc. Racoș, jud Brașov (C.F.nr.100793 – U.A.T.Racoș).

 1. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: oferta se depune într-un singur exemplar original.
 2. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 26.07.2023 ora 16.00.
 3. Data, locul şi ora limitã de primire a ofertelor: 03.08.2023 până la ora 1000 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.
 4. Data şi locul deschiderii acestora: 03.08.2023 începand cu ora 1130 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.
 5. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: oferta se depune într-un singur exemplar original.
 6. Modul de obţinere a caietului de sarcini : poate fi achiziționat în perioada 12.07.2023 – 25.07.2023, de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Serviciul Cadastru și Patrimoniu, contravaloarea acestuia fiind de 1.081,88 lei/exemplar, se achită la casieria instituției pe bază de factură și chitanță sau cu ordin de plată în contul RO17 TREZ 6715 0220 1X01 0664, C.U.I. RO 23730128.

Soluționarea litigiilor apărute în legatură cu atribuirea, închirierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de închiriere a bunurilor proprietate publică, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor legislației privind contenciosul administrativ.