ANUNŢ DE PARTICIPARE

la licitația publică cu ofertă în plic închis din data de 25.01.2023

 1. Informaţii generale: Administrația Națională ”Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea,  cod fiscal RO 23730128; telefon:0250/ 739.881; fax:0250/738.255.
 2. Obiectul si durata închirierii : închiriere suprafață de teren situat în albie minoră pentru o durată de 10 ani.
 3. Condiţiile de participare: sunt precizate la punctul 8 din caietul de sarcini.

La licitație poate participa orice persoană fizică sau juridică de drept privat, română sau străină, care depune o singură ofertă, cumpără caietul de sarcini și constituie garanția de participare.

 1. Cuantumul garanţiei de participare: 10% din valoarea minimă a chiriei anuale, constituită cu ordin de plată în contul RO86 TREZ 6715 005X XX00 3809, C.U.I. 18264803 sau prin scrisoare de garanţie bancară în favoarea Administraţiei Bazinale de Apă Olt Rm. Vâlcea.
 2. Descrierea succintă a bunului imobil ce urmează a fi închiriat: teren situat în albia minoră a râului Olt mal drept (Balta Scărișoara 2) de pe raza județului Olt, bun imobil proprietate publică a statului, aflat în administrarea A.N. “APELE ROMÂNE”– Administraţia Bazinală de Apă Olt, pentru desfășurarea activității de acvacultură în ape dulci, conform H.G.183/10.03.2020, H.G. 781/10.09.2020, poziția nr. 137^4 și O.U.G. 57/03.07.2019, art.332-333.
 3. Licitația va avea loc în data de 25.01.2023 pentru următoarea suprafață de teren situată în albia minoră:

– 210.808 mp, teren albie minoră a râului Olt (Balta Scărișoara 2), Com. Scărișoara, jud.Olt (C.F.nr.50038 – U.A.T.Scărișoara).

 1. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: oferta se depune într-un singur exemplar original.
 2. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 16.01.2023 ora 16.00.
 3. Data, locul şi ora limitã de primire a ofertelor: 25.01.2023 până la ora 1000 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.
 4. Data şi locul deschiderii acestora: 25.01.2023 începand cu ora 1130 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.
 5. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: oferta se depune într-un singur exemplar original.
 6. Modul de obţinere a caietului de sarcini : poate fi achiziționat în perioada 03.01.2023 – 13.01.2023, de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Serviciul Cadastru și Patrimoniu, contravaloarea acestuia fiind de 1.081,88 lei/exemplar, se achită la casieria instituției pe bază de factură și chitanță sau cu ordin de plată în contul RO17 TREZ 6715 0220 1X01 0664, C.U.I. RO 23730128.

Soluționarea litigiilor apărute în legatură cu atribuirea, închirierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de închiriere a bunurilor proprietate publică, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor legislației privind contenciosul administrativ.

Prezentul anunţ apare afişat şi pe site-ul https://apeolt.ro/anunturi/licitatii/.