ANUNŢ DE PARTICIPARE

la licitația publică

pentru închirierea unor bunuri imobile din domeniul public al statului

 

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă: Administrația Națională ”Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,  judeţul Vâlcea,  cod fiscal RO 23730128; telefon:0250/ 739.881; fax:0250/738.255, e-mail: dispecer@dao.rowater.ro.
  2. Informații generale privind obiectul și durata închirierii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: terenuri situate în albiile minore ale râurilor și pârâurilor, de pe raza județelor Brașov și Vâlcea, bunuri imobile aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea A.N. “APELE ROMÂNE”– Administraţia Bazinală de Apă Olt, în temeiul H.G.183/10.03.2020, H.G.781/10.09.2020, H.G.151/22.02.2024, pozițiile 137^3, 137^17 și O.U.G. 57/03.07.2019, art.332-333.

Închirierea are ca scop înlăturarea materialului aluvionar care a contribuit la colmatarea albiei minore, pe o perioadă de 2 ani respectiv 5 ani, pentru următoarele suprafețe de teren albii minore:

–  5.000 mp, teren albie minoră a râului Olt, Loc.Ungra, jud. Brașov (C.F.nr.100911 – U.A.T.Ungra);

– 22.507 mp, teren albie minoră a râului Olt, Loc. Racoș, jud. Brașov (C.F.nr.100793 – U.A.T. Racoș);

–  9.399 mp, teren albie minoră a pârâului Boia Mare, Loc. Câineni, jud. Vâlcea (C.F.nr.36734 – U.A.T. Câineni);

– 13.083 mp, teren albie minoră a pârâului Boia Mare, Loc. Câineni, jud. Vâlcea (C.F.nr.36736 – U.A.T. Câineni);

– 14.385 mp, teren albie minoră a pârâului Boia Mare, Loc. Câineni, jud. Vâlcea  (C.F.nr.36735 – U.A.T. Câineni).

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1.  Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere de la Serviciul Cadastru și Patrimoniu din cadrul instituției.

3.2.  Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Cadastru și Patrimoniu din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, județul Vâlcea.

3.3  Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: poate fi achiziționat în perioada 02.07.2024 – 15.07.2024, de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt,  Serviciul Cadastru și Patrimoniu, contravaloarea acestuia fiind de 1.081,88 lei/exemplar și  se achită la casieria A.B.A. Olt,  pe bază de factură și chitanță sau cu ordin de plată în contul RO17 TREZ 6715 0220 1X01 0664, C.U.I. RO 23730128, caz în care persoana interesată, transmite o solicitare pentru obținerea documentației și dovada plății caietului de sarcini, pe adresa de email dispecer@dao.rowater.ro, în perioada  menționată mai sus, iar documentația se transmite în format electronic, solicitantului, la adresa de email comunicată.

3.4. Data – limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.07.2024, ora 16.00.

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data – limită de depunere a ofertelor: 23.07.2024 ora 09.30.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Administraţia Bazinală de Apă Olt, municipiul Rm.   Vâlcea, str. Remus Bellu nr. 6, județul Vâlcea.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar original.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:

23.07.2024 ora 11.30 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, municipiul Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu nr. 6, județul Vâlcea.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, strada Scuarul Revoluției nr.1, județul Vâlcea, tel:0250/739120; fax:0250/732207, e-mail: tr.valcea.civil2@just.ro.