Despre SGA Harghita

                 S.G.A. HARGHITA administrează apele din domeniul public al statului și infrastructura formată din lacuri de acumulare, diguri de apărare împotriva inundațiilor, regularizări si apărări de mal prize de apa si alte lucrări specifice (veghe hidrologică, hidrogeologică și de monitorizare a calității resurselor de apă) aflate în patrimoniul său, în scopul cunoașterii și a gestionării unitare a resurselor de apă de suprafață și subterane din jud. Harghita.

Judeţul Harghita este situat în partea centrală a ţării în Carpaţii Orientali  şi are o suprafaţă de   6.638,920 km2 din care suprafaţa bazinului hidrografic Olt aferentă judeţului Harghita este de 2198 km2.

Sistemul de Gospodărire a Apelor Harghita  este unitate  la nivel judeţean, subordonată Administraţiei Bazinele de Ape „Olt”, din cadrul Administraţiei  Naţionale “Apele Române”.

S.G.A. Harghita este certificat de societăţile de acreditare şi certificare  S.R.A.C şi I.Q. Net pentru îndeplinirea cerinţelor Standardului de Calitate I.S.O. 9001/2008.

Sistemul de Gospodărire a Apelor Harghita are următoarele atribuţii :

 • Gospodărirea durabilă a resurselor de apă, aplicarea strategiei şi a politicii naţionale în domeniu, precum şi a programului naţional de implementare a  prevederilor legislaţiei armonizate cu directivele Uniunii Europene;
 • Administrarea şi exploatarea infrastructurii Sistemului naţional de gospodărire a  apelor, de pe raza judeţului Harghita aferent B.H. Olt
 • Gestionarea calitativă şi cantitativă, precum şi valorificarea resurselor de apă de  suprafaţă şi subterane;
 • Gospodărirea unitară şi durabilă a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane şi  protecţia acestora împotriva epuizării şi degradării;
 • Administrarea , exploatarea şi întreţinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor  lacurilor şi bălţilor în starea lor naturală sau amenajată;
 • Administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea infrastructurii  judeţene de gospodărire a apelor aflată în administrarea sa;
 • Apărarea împotriva inundaţiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa şi constituirea stocului de materiale şi mijloace specifice de apărare împotriva inundaţiilor;
 • Coordonează prin Directorul unităţii Grupul de Suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene hidrometeorologice periculoase, accidente la construcţiile hidrotehnice şi poluări accidentale;
 • Acordă asistenţă tehnică comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale pentru întocmirea planurilor de apărare specifice;
 • Avizarea şi autorizarea lucrărilor şi activităţilor ce se execută pe ape sau au legatură cu apele;
 • Administrarea, exploatarea şi întreţinerea Sistemului judeţean de veghe  hidrologică şi hidrogeologică;
 • Constituirea şi gestionarea Fondului naţional de date hidrologice, hidrogeologice  şi de gospodărire a apelor.
 • Informarea publicului privind problemele de gospodărire a apelor.
Select Language »