Descrierea activității

 

Obiectul de activitate

Administraţia Bazinală de Apă Olt are următoarele atribuţii principale:

 • gospodărirea unitară, durabilă a resurselor de apă de suprafaţă şi subterană şi protecţia acestora împotriva epuizării şi degradării, precum şi repartiţia raţională şi echilibrată a acestor resurse;
 • administrarea, exploatarea şi intreţinerea infrastructurii Sistemului naţional de gospodarire a apelor, întreţinerii cursurilor de apă, lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor, aflată în administrarea sa;
 • administrarea, exploatarea și întreţinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor și bălţilor, în starea lor naturală sau amenajată, a zonelor umede şi a celor protejate, aflate în patrimoniu;
 • administrarea, exploatarea şi întreţinerea infrastructurii Sistemului bazinal Olt de veghe hidrologică şi hidrogeologică;
 • administrarea, exploatarea şi întreţinerea Sistemului bazinal Olt de supraveghere a calităţii resurselor de apă; – supravegherea calităţii resurselor de apă de suprafaţă şi subterană, de prevenire şi avertizare în caz de poluări accidentale;
 • administrarea, exploatarea şi întreţinerea Sistemului Bazinal Olt de supraveghere cantitativă a resurselor de apă din administrare;
 • realizarea sistemului informatic și de telecomunicaţii în unităţile sistemelor de gospodărire a apelor; elaborarea de produse software în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei şi hidrogeologiei;
 • asigurarea funcţiilor de operator unic pentru resursele de apă de suprafaţă naturale sau amenajate din Bazinul Hidrografic Olt, indiferent de deținătorul cu orice titlu al amenajării, şi pentru resursele de apă subterane, indiferent de natura lor şi a instalaţiilor aferente, cu potenţialele lor naturale, cu excepţia resurselor acvatice vii, în condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute expres în reglementările specifice în vigoare;
 • alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apă de suprafață și subterane din Bazinul Hidrografic Olt în toate formele sale de utilizare, cu potențialele lor naturale, cu excepția resurselor acvatice vii, pe bază de abonamente, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
 • apărarea împotriva inundațiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa și gestionarea stocului de materiale și mijloace specifice de apărare împotriva inundațiilor;
 • întreținerea și exploatarea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, cu rol de apărare împotriva inundațiilor, aflate în administrare;
 • avizarea și autorizarea din punct de vedere al gospodăririi apelor a lucrărilor și activităților ce se execută pe ape sau au legătură cu apele din Bazinul Hidrografic Olt;
 • instruirea și perfecționarea personalului din domeniul gospodăririi apelor în centrele proprii de formare profesională și/sau în colaborare cu alte instituții specializate;
 • realizarea de anuare, sinteze, studii, proiecte, instrucțiuni, monografii și tipărituri în domeniul apelor;
 • elaborarea schemei directoare de amenajare și management a bazinului hidrografic Olt;
 • implementarea directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor.
Select Language »